Informační memorandum Auto Outlet s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které nám poskytujete v souvislosti s  používáním následujících webových stránek: www.autooutlet.cz | www.dodgeram.cz | www.lpgprins.cz | www.raptorsvt.cz (dále jen „Webová stránka”) a nákupem zboží a služeb u nás. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Auto Outlet s.r.o.

Společnost Auto Outlet, s.r.o. IČ: 28360605, se sídlem Klecany, Parkerova 616, okres Praha-východ, PSČ 25067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 136053 zabývající se obchodně servisními službami bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci servisní činnosti při opravách motorových vozidel, prodeji vozidel a sjednání služeb a smluv s tím souvisejících, při prodej ostatního zboží přímo na našich provozovnách nebo prostřednictvím Webové stránky.

Co shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli prodat nová a ojetá vozidla, o která jste projevili zájem, abychom Vám mohli poskytnout služby, s pořízením vozidel souvisejících (financování, pojištění, přihlášení a podobně), abychom Vám mohli poskytnout odpovídající následné servisní záruční a pozáruční služby k vašim vozidlům.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme:

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem

Pro účely Vašeho nákupu, včetně nákupu doplňkových služeb a zboží, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, platební a marketingové údaje, spolu s údaji o Vašem vozidle a údaji o zprostředkovávaných produktech a službách. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a dále na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci.

Za účelem ochrany majetku a osob v prostorách provozoven Auto Outlet na adrese [Parkerova 616, Vinohradská 11 a Velkomoravská 89a], provozujeme kamerový systém se záznamem, který zpracovává Vaše identifikační údaje; podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech Auto Outlet a na vyžádání v konkrétní provozovně Vám umožníme se s tímto předpisem seznámit.

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.
Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu Auto Outlet dané zpracování neprovádí.

Přímý Marketing

Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační, kontaktní a marketingové údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS).

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a zlepšovat.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Auto Outlet, kteří se starají o zajištění Vámi požadovaných služeb a zboží. Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout společnostem poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů a pomáhají nám s našimi aktivitami. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Práva subjektů údajů

Auto Outlet při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Auto Outlet nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte Správce na: ochranaudaju@autooutlet.cz

Tyto zásady jsou platné ochrany osobních údajů od 25.5.2018